สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่่ยมพื้นที่การทำงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2020

ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก  เป็นบริษัทที่ให้การงบประมาณสนับสนุนโครงการของกองทุนโลก  บริษัททาเคดะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะ  มี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม  สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างจริงจังในพื้นที่  

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์และสุขภาพในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน และเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ศึกษาดูงานของสหภาพแรงงานทาเคดะ ซึ่งปี 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ มูลนิธิฯ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะฯ เพราะนับได้ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเอดส์ของระดับพื้นที่สู่ระดับโลก  และนี้คือภาพกิจกรรมและบรรยากาศการเยี่ยมสังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ และในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา