หน้าแรก

เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในด้านสาธารณสุขและสังคมโดยมีพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนสำหรับประชากรผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น

Preview(opens in a new tab)

“ผู้ปกครอง”เปลี่ยน “เด็ก” เปลี่ยน

ความไม่เข้าใจและความไม่เข้ากันระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดทักษะในการเลี้ยงดู ความไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ความต่างเหล่านี้ทำให้เกิด “ช่องว่าง” ที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ ครอบครัวขาดแนวทางในการสื่อสารเชิงบวก ไม่มีวิธีการบอกสอนลูกหลาน

admin

กรกฎาคม 17, 2020

การเยี่ยวยาจิตใจ ( Psychological Healing)

จากการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางในพื้นที่ พบว่าในกระบวนการทำงานร่วมกับคณะทำงานในชุมชน ส่ิงหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเยี่ยวยาจิตใจ และการส่งเสริมพลังในตนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง …

admin

กรกฎาคม 19, 2013

เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน: การทำงานในกลุ่มเยาวชน

ทุกวันนี้กลุ่มวัยรุ่น/เยาวชนประสบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อม หรือแม้กระทั้งปัญหาเรื่องโรคเอดส์

admin

พฤษภาคม 27, 2013

เก็บตกงาน”เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา”

มกราคม 2554 ช่วงเดือนนี้ก็ยังคงนับว่าเป็นเดือนใหม่ ปีใหม่ พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ใหม่ๆ เข้ามาอยู่นะครับ องค์การแชร์ ประเทศไทย จึงได้จัดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา” ขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณภาคีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

admin

มกราคม 25, 2011

AIDS คุณรู้หรือยัง?

องค์การ ยูเอ็นเอดส์ และองค์การอนามัยโลก ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยพบว่าประเทศที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคือ อูกานดา ยุโรปตะวันตก สหรัฐ และประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่งองค์การสหประชาชาติเคยกล่าวชมเชยว่าเป็นประเทศที่ประสบความ สำเร็จในการต่อต้านการติดเชื้อเอชไอวี

admin

ตุลาคม 7, 2010

องค์การแชร์ ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่่ยมพื้นที่การทำงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2020

ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เป็นบริษัทที่ให้การงบประมาณสนับสนุนโครงการของกองทุนโลก บริษัททาเคดะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะ มี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างจริงจังในพื้นที่

สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยมอบงบประมาณกิจกรรมให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2563

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ขอขอบพระคุณสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์โดยการสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษา ทำให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

เวทีปล่อยของ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจัดหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์

มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ

จากการเป็นภาคีทำงานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ประเด็นสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธ์ุของประชากรข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ร่วมกับ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย ได้มีการดำเนินโครงการร่วมกันมา 2 ระยะแล้ว