กิจกรรมอบรมพัฒนาและผลิตสื่อความรู้เรื่องเอดส์สำหรับ คณะทำงานด้านเอดส์(CTW)ในพื้นที่การทำงานองค์การแชร์ ประเทศไทย

วันที่ 11 – 12 กันยายน 2553 ณ วราทิพย์โฮมสเตย์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เอชไอวี/เอดส์  ในชุมชน

กิจกรรมย่อยของโครงการ

•    กิจกรรม  อบรมพัฒนา  และผลิตสื่อความรู้เรื่องเอดส์  สำหรับ  คณะทำงานด้านเอดส์  ( CTW  )  ในพื้นที่การทำงานองค์การแชร์  ประเทศไทย

ความเป็นมา

การดำเนินงานโครงการฯ  ในรอบปีที่  7  ได้ดำเนินงานมาใกล้ถึงช่วงการปิดโครงการ  กิจกรรมตามรายโครงการได้ดำเนินงานจนครบตามจำนวน  อนึ่ง  ในส่วนของการดำเนินการผลิตสื่อชุมชน  ทีมงานผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการในองค์กร  ได้เล็งเห็นว่า  สื่อในการกระจายความรู้ในงาน  GF   ได้มีการผลิตในส่วนหนึ่งแล้ว   เช่น   เสื้อสำหรับแกนนำคณะทำงานCTW  ในพื้นที่  ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามรถตุ๊กๆรับจ้าง  แผ่นพับ  รวมถึงการผลิตสปร์ดวิทยุ  เพื่อใช้ในการกระจายข้อมูลเชิงกว่าง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการผลิตสื่อที่กล่าวมาข้างต้น  ยังขาดการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น  และความต้องการของคณะทำงานในระดับพื้นที่แต่ละตำบล  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการทำงาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนา  และผลิตสื่อความรู้เรื่องเอดส์ขึ้น  เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการต่อไป

วัตถุประสงค์กิจกรรม

•    เพื่อแลกเปลี่ยน  ระดมความเห็นในการพัฒนา  และผลิตสื่อที่สอดคล้อง  เหมาะสมกับสถานการณ์  กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การทำงาน
•    เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการผลิตสื่อ  ที่มีความชัดเจน  ตรงตามความต้องการ  และสามารถนำมาดำเนินการผลิตในลำดับต่อไป
•    เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฯระหว่างผู้เกี่ยงข้อง  รวมถึงสัมพันธ์ภาพที่ดีในการดำเนินงานต่อไป

ผู้เข้าร่วม

•    คณะทำงานด้านเอดส์ต.บุ่งมะแลง  (  กลุ่มน้ำมูลใส  )      จำนวน  5  คน
•    คณะทำงานด้านเอดส์ตำบลหัวนา                จำนวน  5  คน
•    คณะทำงานด้านเอดส์ตำบลนาแวง                จำนวน  5  คน
•    คณะทำงานด้านเอดส์ตำบลเขมราฐ  เทพวงศา        จำนวน  5  คน
•    กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขงอำเภอเขมราฐ              จำนวน  5  คน
•    เจ้าหน้าที่องค์การแชร์                      จำนวน  5  คน
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น            จำนวน  30  คน

วัน  เดือนปี  สถานที่  ดำเนินกิจกรรม

•    ระหว่างวันที่  11  –  12  เดือนกันยายน  2553  ณ  วราทิพย์โฮมสเตย์  อ.วาริน  จ.อุบล

รูปแบบ  วิธีการ

•    ระดมความเห็น
•    ซักซ้อม ทำความเข้าใจ
•    บรรยาย  แลกเปลี่ยนร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

•    เกิดการระดมความเห็นในการพัฒนา  และผลิตสื่อที่สอดคล้อง  เหมาะสมกับสถานการณ์  กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การทำงาน
•    มีแนวทางในการดำเนินการผลิตสื่อ  ที่มีความชัดเจน  ตรงตามความต้องการ  และสามารถนำมาดำเนินการผลิตในลำดับต่อไป
•    มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฯระหว่างผู้เกี่ยงข้อง  รวมถึงสัมพันธ์ภาพที่ดีในการดำเนินงานต่อไป

กำหนดการ

อบรมอบรมพัฒนา  และผลิตสื่อความรู้เรื่องเอดส์  สำหรับคณะทำงานด้านเอดส์ ( CTW ) ในพื้นที่การทำงานของ  องค์การแชร์  ประเทศไทย

ระหว่างวันที่  11 –  12  กันยายน  2553

ณ  วราทิพย์โฮมสเตย์  อ.วาริน  จ.อุบล

วันที่  / เวลา กิจกรรม  /  เนื้อหา
วันที่  11  กันยายน  2553
08.00น. – 10.00น.
 • เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม  ณ  วราทิพย์โฮมสเตย์  อ.วาริน  จ.อุบล
 • ผู้เข้าร่วมจาก  4  ตำบล  (  บุ่งมะแลง  หัวนา  นาแวง  เขมราฐ  )  เดินทางถึงสถานที่อบรม  ลงทะเบียน และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก   รวมพลเตรียมความพร้อม
10.00น. – 11.00น.
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์  ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม
 • ละลายพฤติกรรม  /  รู้จักเพื่อนๆ  สร้างความคุ้นเคย
 • ระดมความคาดหวัง  และระดมกติกา  การอยู่ร่วมกัน
11.00น.  –  12.00น.
 • แลกเปลี่ยน  สถานการณ์ปัญหาเรื่องเอดส์  เพศ  อนามัยเจริญพันธุ์  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เยาวชนต้องการเรียนรู้  ที่ตรงกับสถานการณ์ของเยาวชน
12.00น  – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. – 13.30น. กิจกรรมย่อยอาหาร
13.30น. – 15.00น.
 • แลกเปลี่ยน  และสรุป   เนื้อหา  รูปแบบ  วิธีการ ในการผลิตสื่อที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชน
15.00น. – 15.15น. พักเบรก
15.15น. – 16.15น. นำเสนอบทเรียนของแต่ละตำบล
16.15น. – 17.00น.
 • สร้างความชัดเจนในตัวสื่อที่ต้องการทำ  เช่น  หนังสั้น  คลิป  สื่อวิทยุ  เอกสาร  พร้อมสรุปความเป็นไปได้  ตกลงมติที่ประชุม
 • วิทยากรสรุปภาพรวม  พร้อมรายระเอียดของสื่อแต่ละอย่าง
 • แนะนำกิจกรรมภาคกลางคืน
17.00น. – 18.00น.
 • พักผ่อนสูดอากาศตอนเย็น  และทำภารกิจส่วนตัว
18.00น. – 21.30น.
 • นำเสนอสื่อสร้างสรรค์  โดยนักแสดงน้อย (  แบ่งการแสดงตามหัวข้อที่ได้มีการสรุปเมื่อช่วงบ่าย  โดยแกนนำ  สามารถนำเสนอได้ตามใจชอบ  )
21.30น. – 22.00น. ชี้แจงกำหนดการในวันต่อไป
22.00น. แยกย้ายเข้าที่พัก  /  พักผ่อนเอาแรง
วันที่  12  กันยายน  2553
07.00น.- 08.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. – 09.00น. ย่อยอาหาร  /  เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ / ทบทวนวันวาน
09.00น. – 12.00น.
 • วิทยากรนำเสนอหัวข้อสื่อ  ที่ได้สรุปเมื้อวันที่แล้วเพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
 • แบ่งกลุ่มระดมความเห็นในการคิด  และออกแบบการนำเสนอสื่อ  ตามรายหัวข้อ
 • นำเสนอสื่อในที่ประชุม  /  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
12.00น. – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.  –  13.30น. ย่อยอาหาร  เตรียมความพร้อมกับเนื้อหาภาคบ่าย
13.30น. – 15.30น.

( พักรับประทานอาหารว่าง  ยืดเส้น  ยืดสาย……ระหว่างกิจกรรม  )

(  ต่อ  )

 • นำเสนอสื่อในที่ประชุม  /  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • สรุปภาพรวมการนำเสนอทุกกลุ่ม  /  แลกเปลี่ยนในที่ประชุม
 • แผน  และแนวทางในการผลิตสื่อ  ในลำดับขั้นต่อไป
 • สรุปภาพรวมโดยเจ้าหน้าที่องค์การแชร์
15.30น. – 16.00น.
 • อธิบายแผนการดำเนินงานโครงการฯขั้นต่อไป
16.00น. ปิดการประชุม  /  ผู้เข้าร่วมเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตู

กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม