เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน: การทำงานในกลุ่มเยาวชน

ผู้เขียน  นางสาวนฤมล  พรหมชุณห์ 
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกวันนี้กลุ่มวัยรุ่น/เยาวชนประสบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อม หรือแม้กระทั้งปัญหาเรื่องโรคเอดส์

จากการศึกษาข้อมูลผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าสาวไทยวัยรุ่นปีละกว่า 7 หมื่นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ท้องไม่พร้อม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ต่อปีซึ่งแน่นอนว่าปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้กลายเป็นค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับตัววัยลุ่ยรุ่นเท่านั้นแต่ยังกระทบถึงตัวผู้อื่นที่อยู่รอบตัววัยรุ่น/เยาวชนด้วย

สำหรับปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนในความคิดเห็นส่วนตัว ดิฉันคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในกลุ่มวัยรุ่นยุคปัจจุบันนี้ หากจะเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลพฤติกรรมของวัยรุ่นในยุคอดีตและปัจจุบันที่ แน่นอนว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะต้องอยู่ทามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่วยุเช่นสื่อ เทคโนโลยี กลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  นอกจากนี้เยาวชนได้ยังได้รับค่านิยมที่ต้องดำรงชีวิตให้มีความทันสมัย ซึ่งค่านิยมดังกล่าวได้เป็นฉนวนในการเกิดปัญหา เช่นค่านิยมการแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อย หรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ด้วยเหตุนี้เองมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) จึงมีการดำเนินโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ในกลุ่มเยาวชน

จากที่ฉันได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) โดยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน และกิจกรรมรณรงค์ มีการแจกถุงยางอนามัยให้กับกลุ่มเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์วัยรุ่น เอดส์ ท้อง และการป้องกัน  ดิฉันมองว่ามันเป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ทำให้วัยรุ่น/เยาวชนมีความรู้เรื่องเอดส์ ท้อง และการป้องกัน รวมถึงรู้จักทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของวัยรุ่น/เยาวชนเอง  มากกว่านั้นในการทำกิจกรรมทุกครั้งดิฉันรู้สึกสนุกเพราะกิจกรรมน่าสนใจ ถึงแม้ว่าในการทำกิจกรรมบางครั้งกลุ่มเป้าหมายจะมาไม่ตรงตามเป้าจำนวนที่วางไว้ แต่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทำให้กิจกรรมแต่ละครั้งดำเนินไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสุภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ที่เปิดโอกาสให้ฉันได้เข้ามาฝึกงาน จนได้รับประสบการณ์หลายอย่างเกี่ยวกับการทำงานในชุมชนกับกลุ่มวัยรุ่น/เยาวชน