เวทีปล่อยของ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานสาธารณสุขจัดหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์  ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โครงการมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบทบาทนักเรียนแกนนำให้มีความสามารถในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สื่อที่เหมาะสม ดึงดูด และสร้างความตระหนักด้านความรุนแรงบนโลกออนไลน์ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบัน  โดยมีครูแกนนำในโรงเรียนทำหน้าที่ในการเอื้ออำนวยความสะดวก หนุนเสริมศักยภาพนักเรียน และมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ลงพื้นที่หนุนเสริมการทำงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนแกนนำทัั้งสองโรงเรียนได้ร่วมกันจัดเวที “ปล่อยของ” เพื่อนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบ ผลิตชิ้นงาน สื่อประกอบด้วยสื่อหนังสั้น สปอตรณรงค์ เพจ สติกเกอร์ไลน์ ผญ่า เพลงหมอลำ MVหมอลำ  ดังภาพกิจกรรม