เสื้อปันหมู่ (ได้ซื้อ+ได้ใส่)=ได้แบ่งปัน

ปันหมู่ กิจการเพื่อสังคม  ดำเนินกิจการโดยมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.)

ความเป็นมาของร้านปันหมู่

“ปันหมู่”  เป็นภาษาอีสานค่ะ  โดย “ปัน” มีความหมายว่า แบ่งปัน และ “หมู่” มีความหมายว่า เพื่อน รวมสองคำ คือ แบ่งปันให้เพื่อน  “ปันหมู่” ในที่นี้เป็นได้ถูกตั้งให้เป็นชื่อของควายตัวหนึ่งค่ะ ควายตัวนี้มีความถ่อมตน จริงใจ ไม่โอ้อวด ควายปันหมู่เป็นสัตว์มีความอดทนต่อการทำงานหนักอีกทั้งมีเขาที่เหลมคมพร้อมสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามา  แต่ทว่าคนส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความสำคัญ ควาย “ปันหมู่” จึงเปรียบเหมือนภาพลักษณ์ของการทำงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่รักสงบ ต้องการแบ่งปันความสุข คลายความทุกข์ สร้างพื้นที่ปลอดภัย พร้อมสู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ที่ขาดโอกาสในสังคมมีสุขภาพที่ดีและมีสิทธิที่เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคม 

ทำไมมูลนิธิฯ ต้องดำเนินกิจการเพื่อสังคม ? ด้วยการเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ชายแดนอีสานทำให้มูลนิธิฯมีข้อจำกัดด้านเข้าถึงและขอรับการรับสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ในขนาดที่ปัญหาสังคมไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาของผู้ขาดโอกาสในสังคม มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มการดำเนินกิจการเพื่อสังคม โดยใช้ชื่อ “ปันหมู่” และ “ควาย” เป็นตราสัญลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยการลงทุนดำเนินกิจการเพื่อสังคมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำผลกำไรไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ

 

สำหรับความเป็นมาของเสื้อรุ่น “ เฮามีแฮง ไว้แบ่งปัน ” หรือ ” เรามีแรงไว้แบ่งปัน”  เขมราฐ 200 ปี  ด้วยมูลนิธิฯ มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่อำเภอเขมราฐ ซึ่งเขมราฐเป็นเมืองเก่า มีบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงาม และในปีนี้อำเภอเขมราฐจะได้จัดงานเฉลิมฉลองเขมราฐ 200 ปี  ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) จึงได้เชิญชวนท่านผู้สนใจ และมาเที่ยวงานได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ  ให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมโดยการสนับสนุนซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านปันหมู่ โทร 045- 491412 

 

หรือ บริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเขมราฐ หมายเลขบัญชี 507-038-679-1