แหล่งทุน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมที่ได้ทำนั้นเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ทั้งในช่วงเวลาที่เป็นองค์การแชร์ ประเทศไทย และหลังจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) จึงมีผู้ให้การสนับสนุนการทำงานโดยการสนับสนุนงบประมาณให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปแหล่งทุนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันในการทำงานมีดังนี้

เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ตั้งแตปี 2556- ปัจจุบัน