แหล่งทุน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมที่ได้ทำนั้นเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ทั้งในช่วงเวลาที่เป็นองค์การแชร์ ประเทศไทย และหลังจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) จึงมีผู้ให้การสนับสนุนการทำงานโดยการสนับสนุนงบประมาณให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปแหล่งทุนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันในการทำงานมีดังนี้

แหล่งทุนปัจจุบัน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร.10)

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา เทศบาลตำบลเขมราฐ เทศบาลตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Japanese Association in Thailand

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

แหล่งทุนที่เคยให้การสนับสนุนองค์การแชร์ ประเทศไทย

องค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น

Felissimo

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

WE21 Japan

Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation

SSR (Thai National AIDS Foundation: TNAF)

Risshokoseikai

STANLEYTHAILANDFOUNDATION

Mainichi Newspaper Tokyo Society Services Administration

Khoop Khun Maak , Group

สหภาพยุโรป (European Union: EU) ผ่าน Path to Health Foundation

Partnership 

องค์การแชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลนาตาล

เครือข่ายผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มมิตรภาพริมโขง ร.พ. เขมราฐ 

กลุ่มตะวันทอแสง ร.พ.นาตาล

กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ

กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง

ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราฐ 

ชมรม อสม. อำเภอเขมราฐ

หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ, ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนไอเอฟพี ประเทศไทย

คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเอดส์ ประเทศไทย 

ฟ้าสีรุ้งอีสานใต้ 

เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ตั้งแตปี 2556- ปัจจุบัน