“โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง”

โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานพัฒนาและคุ้มครองเด็กและครอบครัว

เด็กและเยาวชนของเราทุกวันนี้ น่าห่วงเพียงใด ?

จากการเก็บข้อมูลเรื่องเด็กในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า ๑ ใน ๓ ของเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี มีพัฒนาการที่ล่าช้าและส่งผลให้คะแนนEQ กับIQของเด็กช่วงวัยเรียนอายุ ๖-๑๑ ปีลดลงในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เด็กที่คะแนน EQ กับIQ ต่ำนั้น  ส่วนหนึ่งพบว่าเด็กอยู่ในครอบครัวที่ยากจน พ่อแม่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่และ ฝากลูกไว้ให้ผู้ดูแลคนอื่นเลี้ยงซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุ โดยให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นผู้ดูแลในช่วงกลางวัน ซึ่งศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ ครูพี่เลี้ยงก็ยังมีขีดความสามารถที่จำกัดในการทำงานเรื่องคัดกรอง/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ขณะเดียวกันในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแม่วัยรุ่นยังมีตัวเลขที่สูง วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงยังเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กคือสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป คนหนุ่มสาวมีลูกแล้วฝากไว้ให้ปู่ย่าตายายหรือคนอื่นๆเลี้ยง ทำให้เห็นปัญหาด้านผู้ดูแลที่ขาดทักษะการดูแลเด็ก ประกอบกับระบบบริการสาธารณสุขในส่วนบริการด้านจิตสังคมสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ยังไม่ครอบคลุม และไม่เอื้อให้เด็กได้เข้าถึงบริการ จากสถานการณ์ดังกล่าวแม้ว่าหน่วยงานรัฐจะหามาตรการมาดูแลแก้ไข แต่ก็ยังไม่ทันต่อสถานการณ์

คำตอบเรื่องนี้ อยู่ที่ไหน ?

คำตอบอยู่ที่ชุมชนและท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน ดังนั้นมูลนิธิแพธทูเฮลท์ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จึงดำเนิน โครงการ “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่มีความสนใจในสถานการณ์เด็กและเยาวชน พร้อมสนับสนุนให้ชุมชน ,องค์กรสาธารณประโยชน์ เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน นอกจากประโยชน์จะเกิดแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลท้องถิ่น  เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีบทบาทในการทำงานส่งเสริมพัฒนาการและการคุ้มครองเด็กและครอบครัว

๒. พัฒนาคุณภาพบริการส่งเสริมพัฒนาการและคุ้มครองเด็กให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และเอื้ออำนวยให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการให้มากที่สุด

๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกื้อหนุนชุมชนในการทำงานส่งเสริมพัฒนาการและคุ้มครองเด็กและครอบครัว

 

ระยะเวลาโครงการ         ๓ ปี ( มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑ )

กลุ่มเป้าหมาย  

๑.  เด็กอายุ ๐-๑๘ ปี  จำนวน ๘,๐๐๐ คน เด็กในภาวะเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จำนวน ๘๐๐ คน แกนนำเยาวชน จำนวน ๒๐๐ คน และพ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๘,๐๐๐ คน

๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.)ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของอปท.ที่หนุนช่วยชุมชนในการทำงานพัฒนาเด็กและครอบครัว

พื้นที่ดำเนินงาน

๑. ต.แม่กา  ต.บ้านสาง  ใน อ.เมือง, ต.ป่าซาง  ต.ห้วยลาน  ใน อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา

๒. ต.หัวนา  ต.เขมราฐ  ใน อ.เขมราฐ  ต.นาพิน  ต.คอนสาย  ใน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม

  • จัดตั้งคณะทำงานเด็กในชุมชน
  • จัดบริการคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการ และคุ้มครองเด็กในชุมชน
  • สร้างแกนนำเยาวชน จัดค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน
  • เยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัว
  • อบรมเสริมศักยภาพคนทำงานและติดตามหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง, จัดประชุมหารือกรณีศึกษา ( case conference )
  • จัดตั้งคณะทำงานจังหวัด ( Provincial Advisory Group ) เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และร่วมผลักดันประเด็นในระดับนโยบาย
  • ถอดบทเรียนการทำงานเพื่อขยายจำนวนอปท.ต้นแบบ และสื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
  • ประเมินผลการทำงานโครงการ ทั้งในแง่ผลสัมฤทธิ์ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  เกิดอปท.ต้นแบบ ที่หนุนช่วยให้ชุมชนทำงานส่งเสริมพัฒนาการและคุ้มครองเด็ก

๒. เด็กอายุ ๐-๑๘ ปี เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและแกนนำเยาวชน ได้รับการพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเด็กที่เล็กกว่า

๓.  ผู้ให้บริการด้านจิตสังคมในเรื่องเด็ก ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการและพัฒนาเครือข่ายส่งต่อ

๔.  องค์กรชุมชนได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากอปท.ในฐานะหน่วยขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมพัฒนาการและคุ้มครองเด็ก ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

ผู้ประสานงานในพื้นที่

จังหวัดพะเยา  ลาภิศ  ฤกษ์ดี  โทร.๐๘๔-๙๔๘-๙๒๘๕  วาสนา  พรมเสนา  โทร.๐๘๙-๗๑๗-๒๒๑๙

จังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเขมราฐ  บุญถม  ชะนะกาล  โทร.๐๘๓-๗๔๒-๐๕๐๓  และ

อำเภอตระการพืชผล  รังสิมา  จันทรจำนง  โทร.๐๘๑-๖๙๕-๒๘๖๑

ผู้ประสานงานส่วนกลาง 

ผกามาศ  อาจพูล  โทร.๐๘๐-๕๒๔-๗๗๗๘,๐๒-๖๕๓-๗๕๖๓-๕  อีเมล์  phakamas@path2health.or.th