โครงการด้านสุขภาพ

การดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ