โครงการด้านเอดส์

  1. โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์ในชุมชน ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ระหว่างปี 2541-2545)
  2. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบและดำเนินกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ ชื่อกลุ่ม “สะเดาหวาน” มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์” (ระหว่างปี 2541-2545)
  3. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวาริน จังหวัด ปี 2543-2545
  4. โครงการสนับสนุนศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ในการแก้ไขปัญหาเอดส์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ 2543-2549)
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมนและผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านเอดส์แบบยั่งยืน (ตำบลสว่างวีระวงศ์ และตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี) ปี 2547-2550
  2. การส่งเสริมศักยภาพแกนนำชุมชน และผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ในการทำงานด้านเอดส์ในชุมชน2542-2550
  3. โครงการป้องกันเอดส์ในกลุ่มชายรักชายตะเข็บชายแดน ปี 1 และปี 2 (2552-2553)
  4. โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยส่งเสริมการบุรณาการและสร้างเครือข่ายการแข้าถึงบริการองกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก (CHAMPION) ปี 2553-25