โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ในชุมชนปีที่ 4

Objective # 1 :เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการสื่อสารในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย

( Increased knowledge of safer sex behavior and communication in casual sex )

แผนกิจกรรม

ผลผลิต

output/outcome

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ 1 : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการสื่อสารในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย -เกิดวิทยากรชุมชน- ทีมทำงานชุมชน- เยาวชน/คนในชุมชนมีความรู้และสามารถสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศศึกษา เกิดวิทยากรในชุมชนระดับตำบลใหม่ 1 ตำบล 25 คน และวิทยากรหมู่บ้านใหม่ 13 หมู่บ้านรวม 260 คน
 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ CTW วิทยากรตำบลเรื่อง VCT เพศศึกษา เอดส์ อนามัยเจริญพันธ์ และการสื่อสารระหว่างครอบครัว ทักษะการทำงานในชุมชน 25 คน / ตำบล (พื้นที่เก่าปี 1-3 )
– วิทยากร/ทีมทำงานในชุมชนระดับตำบลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์,การป้องกัน, เพศศึกษา ,อนามัยเจริญพันธ์ ทักษะการทำงานในชุมชนและถ่ายทอดสู่ CTWระดับหมู่บ้าน จัดอบรมให้ตำบลๆละ 1 ครั้งวิทยากรชุมชนระดับตำบลเก่าปี 1 , 2 ,3 จำนวน 25คน รวม 25คน
 1. – อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนระดับหมู่บ้าน CTW (พื้นที่เก่าปี 1 – 3 ) 13 หมู่บ้าน

 

– วิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์การป้องกันอนามัยเจริญพันธ์ในหมู่บ้าน- แกนนำในการดำเนินกิจกรรมโครงการในชุมชน -จัดอบรมให้หมู่บ้านละ 1 ครั้งวิทยากรชุมชนระดับหมู่บ้าน(เก่า) จำนวน 130 คน
3.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ/เอดส์ในชุมชน- การพัฒนาและเสริมศักยภาพการบริการศูนย์ข้อมูล 13 จุด (พื้นที่เก่าปี 1-3 ) – ชุมชนมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเอดส์ส์แห่งใหม่- คนในชุมชนมีแหล่งและช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นที่ปัจจุบัน- มีระบบการจัดการบริหารศูนย์ฯ และทีมทำงานที่ให้บริการข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายทุกรูปแบบ – ศูนย์ข้อมูลที่มีการพัฒนาระบบการจัดการที่เอื้อต่อผู้รับบริการในชุมชน จำนวน 13 แห่ง
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน โดย CTW คณะทำงาน และแกนนำเยาวชน โดยแยกเนื้อหา- อบรมให้ความรู้เยาวชนในหมู่บ้านๆละ 20 คน

 • การสร้างความตระหนักการป้องเอดส์
 • ทางเลือกและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
 • การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการป้องกัน
– เยาวชนในหมู่บ้านได้ความรู้เอดส์โดยตรง-คนในชุมชนมีพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ที่ปลอดภัย- CTW ,แกนนำเยาวชนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเผยแพร่,ความรู้และป้องกันเอดส์- ทีมทำงานชุมชนสามารถบริหารจัดการแผนงาน และกิจกรรมด้วยตนเอง – จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันเอดส์ , การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 13 หมู่บ้าน- อบรมเสริมความรู้เอดส์โดยตรงกับกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ในชุมชน13 หมู่บ้าน จำนวน 260 คน
5.. การพัฒนาสื่อท้องถิ่น ( วิทยุชุมชน ) – ระบบการเผยแพร่ความรู้ และการป้องกันเอดส์โดยทีมทำงานชุมชน และเยาวชน- การเผยแพร่สื่อข้อมูลข่าวสารความรู้เอดส์ผ่านวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวชุมชน-มีสื่อท้องถิ่นที่เหมาะของชุมชนเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แกนนำสู่ระดับหมู่บ้าน – การจัดรายการ และสื่อสารเผยแพร่ความรู้เอดส์ผ่านวิทยุ 1แห่ง- การพัฒนาสื่อความรู้ในการเผยแพร่ 2 ประเภท

Objective # 2 : เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอดส์สำหรับเยาวชนและหนุ่มสาวในชุมชน

( Increased access to condoms youth and adolescents )

แผนกิจกรรม

ผลผลิต

output/outcome

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอดส์ สำหรับเยาวชนหนุ่มสาวในชุมชน – เยาวชน และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยได้ตลอดเวลา และมีพฤติกรรมการยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์-ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในชุมชน ทุกชุมชนโดยคณะทำงานในชุมชน – เกิดรูปแบบการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และบริการด้านถุงยางอนามัยในชุมชน จำนวน 13 หมู่บ้าน
 1. ให้บริการด้านถุงยางอนามัยในชุมชน(หมู่บ้าน) ที่ง่ายในการเข้าถึง ผ่านแกนนำเยาวชน,ทีมทำงานชุมชน, อสม.,ร้านค้า ,แหล่งเสี่ยงหรือสถานบันเทิง
– คนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการด้านถุงยางอนามัยที่ง่ายและสะดวก- มีระบบการบริหารจัดการจุดบริการถุงยางอนามัยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดี – จุดบริการถุงยางอนามัยจำนวน 13 หมู่บ้าน(เก่า)มีระบบการบริหารจัดการที่ได้ประสิทธิภาพ
2.กองทุนถุงยางอนามัยระดับตำบล- การพัฒนาระบบการจัดการกองทุนถุงยางอนามัย

-กองทุนถุงยางอนามัยชุมชนเป็นทุนสำรองสร้างทุนในการป้องกันเอดส์โดยชุมชน

– ระบบการบริหารจัดการกองทุนถุงยางอนามัยให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง

– มีระบบการบริหารจัดการกองทุนและมีทุนสะสมเพิ่ม 1 กองทุน ตำบลละ 1 กองทุน (พื้นที่ปี 1-3 )
3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากถุงยางอนามัยและอนามัยเจริญพันธ์ – ชุมชนยอมรับถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมกำเนิดแล้ะปองกันโรคทางเพศสัมพันธุ์- เยาวชนและคน ชุมชนรู้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัย- การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคจากเพศสัมพันธ์ในชุมชน

– มีการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ต่อหมู่บ้าน รวม 13ครั้ง

รวม 13 หมู่บ้าน

4. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการป้องกันของเยาวชน และ CTW ระดับตำบล – บทเรียน/กรณีศึกษา- รูปแบบกระบวนการทำที่หลากหลายต่อการพัฒนาการดำเนินงาน – จัดเวทีเสวนา 1 ครั้ง ต่อตำบล

Objective # 3 :เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการและมีนโยบายด้านเอดส์,สุขภาพในระดับพื้นที่ ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

(( Increased HIV / AIDS management and policies among all relevant )

แผนกิจกรรม

ผลผลิต

Output/outcome

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่ 3 : เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการและมีนโยบายด้านเอดส์ ,สุขภาพในระดับพื้นที่ ( อบต. , เทศบาล ) -เกิดกลไกการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน,องค์กรท้องถิ่น ใน ระดับจังหวัด- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพและเอดส์ ระยะยาว -หน่วยงานระดับ ตำบล มีนโยบายและบรรจุแผนงานเอดส์ในแผนพัฒนาตำบล- มีเครือข่ายภาคีทำงานภายใต้โครงการระหว่างตำบล , 1 จังหวัด
 1. การประชุมและจัดตั้งคณะทำงานและภาคีร่วมทำงานระดับจังหวัด
-รายชื่อคณะทำงานจังหวัด-รายงานการประชุมและแผนงาน- ทีมงานหนุนเสริมกิจกรรมโครงการ และที่ปรึกษา -ประชุมจังหวัดละ 2 ครั้ง/ ปี
 1. ประชุมระดับตำบล 1 ตำบล

 

– รายชื่อคณะทำงานระดับตำบล- รายงานการประชุม- แผนการทำงานในระดับตำบลในการจัดกิจกรรมการป้องกันและรณรงค์ภายใต้โครงการ – คณะทำงานระดับตำบล ตำบล(เก่า) 1 ตำบล – การประชุมตำบล ๆ ละ 3 ครั้ง/ปี
 1. การแลกเปลี่ยนเครือข่ายระดับตำบล

 

– บทเรียน/กระบวนการทำงานที่หลากหลายแต่ละพื้นที่ต่อการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับตำบล 1 ครั้ง 1 ตำบล
 1. การแลกเปลี่ยนเครือข่ายระดับจังหวัด

 

– บทเรียน/กระบวนการทำงานที่หลากหลายแต่ละพื้นที่ต่อการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด ๆละ 1 ครั้ง 1จังหวัด
 1. การเสริมสร้างศักยภาพบุคคลกรองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการโครงการด้านสุขภาพ( อบรม , เวทีวิเคราะห์แผนตำบลด้านสุขภาพ )
– ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์สุขภาพ และการวิเคราะห์ปัญหา- กำหนดนโยบายสุขภาพในแผนพํฒนาตำบล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตำบลๆละ 1 ครั้ง รวม 1 ตำบล

 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

1. รายงาน

2. การประชุม Sub ระหว่างภาค

3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานภาคีจังหวัด

4. การสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการระหว่างภาคของ Sub และภาคี

5. การประเมินผลภายในโครงการ Internal