โครงการเกี่ยวกับแรงงานเคลื่อนย้าย

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย (2549-2550)

โครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์และสุขภาวะทางเพศ  (SRH) ของแรงงานหญิงลาว (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)

โครงการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ(SRH)ของแรงงานหญิงลาว  ระยะเวลา 1 ตุลาคม2559 – 31 มีนาคม2561