สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย โดยคุณฮิโรยูกิ อิโซดะ เป็นตัวแทนมอบงบประมาณการดำเนินโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2016 จำนวน 125,200 บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) โดยมีคุณลัดดา ไวยวรรณ์ และคุณศิริวรรณ อาษาศรี เป็นตัวแทนรับมอบ  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการใช้จ่ายเพื่อ จะได้นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก / เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่เด็กและครอบครัว / และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเด็ก  การนี้มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

มอบทุนการศึกษา                                                            52,500บาท
เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามเด็กในโครงการ                            4,800บาท
กิจกรรมพบกลุ่มเด็ก                                                        6,900  บาท
กิจกรรมค่ายเอดส์และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว48,800บาท
ค่าประสานงาน                                                                5,000บาท
ค่าติดตามผลการดำเนินงาน                                          7,000บาท

ในการนี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของสมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้พวกเขาได้มีที่ยืนในสังคม เพราะการจะทำให้พวกเขามีความเข็มแข็ง มั่นใจในตนเอง สามารถเผชิญภาวะวิกฤตให้ผ่านพ้นสภาพปัญหาไปได้จำเป็นต้องมีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่ให้ความสนใจ เข้าใจสภาพปัญหา และให้ความสำคัญกับเด็ก ช่วยประคับประคองจนทำให้พวกเขาเติบใหญ่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

ข้อมุลเกี่ยวกับโครงการ ( พอสังเขป) 

ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างแรงภายในและมอบทุนการศึกษาในกลุ่มเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเอดส์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก
  2.  เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่เด็กและครอบครัว
  3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเด็ก  

กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่อยู่กับเชื้อเอชไอวีเอดส์ จำนวน 10 คน 

พื้นที่การดำเนินโครงการ  อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะเวลาการดำเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2017