สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยมอบงบประมาณกิจกรรมให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์ ตัวแทนมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างพลังเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์และทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )  จากคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย  โดยมูลนิธิฯทัแผนนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวเพื่อส่งมอบให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์ในพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว / ไทย-กัมพูชา โดยจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน ( 69,000 บาท ) และจัดกิจกรรมจำนวน 61,000 บาท กิจกรรมประกอบด้วยกลุ่มสุขภาพ ค่ายครอบครัว ( Day camp) และการติดตามเยี่ยมบ้าน  โดยการดำเนินกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาดังกล่าวได้ช่วยกระตุ้นเด็กและผู้ปกครองให้ความสำคัญของการศึกษา การดูแลสุขภาพ และส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตในการอยู่ในสังคม เมื่อเผชิญกับปัญหาจะมีผู้ใหญ่ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องค่อยให้การปกป้อง ดูแล และให้การสนับสนุน   ดังนั้นเมื่อพวกเขาเผชิญปัญหาพวกเขาจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาได้อย่างไม่โดดเดียว  สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leave No One Behind 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ขอขอบพระคุณสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์โดยการสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษา ทำให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น   จากการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากล่าว 10 ปี ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กๆ ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 2 คน ศึกษาจบระดับชั้นปริญญาตรี เด็ก 2 คน เรียนจบ ปวส.  และ 1 คน เรียนจบเสริมสวย  พวกเขาสามารถทำงานสร้างรายได้ ดูแลครอบครัว มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม กินยาตรงเวลา ตรวจสุขภาพเป็นประจำ พบแพทย์ตามนัด และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข