เก็บตกงาน”เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา”

มกราคม 2554  ช่วงเดือนนี้ก็ยังคงนับว่าเป็นเดือนใหม่ ปีใหม่ พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ใหม่ๆ เข้ามาอยู่นะครับ องค์การแชร์ ประเทศไทย จึงได้จัดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา” ขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณภาคีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันในอนาคต 

ในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา องค์การแชร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและเอดส์ โดยมีเป้าหมายในการทำงาน คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงระบบบริการการรักษาที่เหมาะสมและชุมชนมีส่วนร่วมในการบูรณาการ การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพในการดำเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในชุมชน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน (ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปราบปรามและป้องกัน) และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน(กลุ่มเยาวชน, กลุ่มมิตรภาพริมโขง, กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง, กลุ่มผู้ประกอบการ พนักงานร้านคาราโอเกะ)ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นหาแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคต ภายในงานวันนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่ นิทรรศการการทำงานองค์การแชร์ ประเทศไทย, การแสดงของกลุ่มเยาวชน กลุ่มมิตรภาพริมโขง กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง  และการตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องแนวทางการทำงานร่วมกัน และเพศวิถี ซึ่งมีความน่าสนใจมาก เรามาดูภาพบรรยากาศงานวันั้นกันครับ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

งานนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากครับ โดยผู้เข้าร่วมและทีมงานเจ้าหน้าที่องค์การแชร์ส่วนใหญ่ มีการแต่งแฟนซีเข้าร่วมงาน เพื่อเพิ่มสีสัน ความหลากหลาย ให้เข้ากับบรรยากาศของงานให้มีความครื้นเครง มีความเป็นกันเองมากขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมมาครบครันแล้วได้มีการแนะนำการทำงานขององค์การแชร์ ประเทศไทยที่ผ่านมา รวมทั้งแนะนำเจ้าหน้าที่ โครงการต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จัก เพื่อมิตรภาพและการประสานงานกันต่อไปในอนาคต

จากนั้น มีการเชิญหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายคณะทำงานด้านเอดส์อำเภอเขมราฐ ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์การทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พร้อมกันนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้หน่วยงานด้วยครับ

ปิดท้ายด้วยการแสดงของกลุ่มเยาวชน, กลุ่มมิตรภาพริมโขง, กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง, กลุ่มผู้ประกอบการ พนักงานร้านคาราโอเกะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่องค์แชร์ประเทศไทยได่้ร่วมดำเนินกิจกรรมด้วย และกลุ่มต่างก็ได้นำความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ, โรคเอดส์ และเพศศึกษาไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน ดังนั้นการแสดงที่นำเสนอในวันนั้นจึงสื่อไปถึงการทำงานเชิงรณรงค์ป้องกันเอดส์ การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ เช่นกลุ่มเยาวชนและฟ้าสางที่ริมโขงจะสื่อถึงเรื่องการป้องกันเอดส์ กลุ่มมิตรภาพริมโขงแสดงละครที่สื่อถึงการเยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ เป็นต้น

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายคณะทำงานด้านเอดส์อำเภอเขมราฐที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับองค์การแชร์ประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ เพื่อการพัฒนาเขมราฐบ้านเราต่อไป

” ร่วมแรง ร่วมใจ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”