เกี่ยวกับเรา

คลิกที่นี้ ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานี 6 กย 2561 

องค์การแชร์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น  ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีพื้นที่ในการดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อเดิม องค์การแชร์ ประเทศไทย โดย“แชร์”หรือ “SHARE”ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions

คุณโทรุ ฮอนด้า ผู้ก่อผู้อำนวยการองค์การแชร์
คุณโทรุ ฮอนด้า ผู้ก่อผู้อำนวยการองค์การแชร์
นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา และนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า 
กรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน
คุณคูมิโกะ คุโด ผู้ริเริ่มโครงการด้านสุขภาพในประเทศไทย
คุณฟูมิโกะ คูโด นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา และนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า

ในปี พ.ศ. 2551 องค์การแชร์ ได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขาดโอกาสในสังคมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  องค์การแชร์ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อภาษาอังกฤษ HEALTH AND SHARE FOUNDATION (HSF.)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) แล้วมูลนิธิฯก็ได้สืบสานการดำเนินงานด้านสุขภาพและเอดส์ในพื้นที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นายแพทย์ทาเคชิ ซาวาดะ รองประธานองค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญาประธานมูลนิธิในพิธีมอบทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

ความหมายของโลโก้

ตามรูปที่ปรากฏด้านบนนี้  รูปคนสองคนจับมือกัน ร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เติมเต็มน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมให้มีสุขภาพที่ดี สีน้ำเงินหมายถึงความเข็มแข็ง  การผนึกกำลังเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับคนในชุนชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน

  1. นางสาวสุปราณี  วีรกุล
  2. รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ
  3. นายพูลสมบัติ นามหล้า

วัตถุประสงค์ขององค์กร

  1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  และเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม
  3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

นางสาวสุปราณี วีรกุล
รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
นายพูลสมบัติ นามหล้า
โครงสร้างการบริหารมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)