ประวัติมูลนิธิเพื่อสุขภาพ

คุณโทรุ ฮอนด้า ผู้ก่อผู้อำนวยการองค์การแชร์
คุณโทรุ ฮอนด้า ผู้ก่อผู้อำนวยการองค์การแชร์
คุณฟูมิโกะ คุโด รูปขวามือ-ผู้ก่อตั้งองค์การแชร์ ประเทศไทย

“แชร์”หรือ “SHARE” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทำให้ตลอกเวลา กว่า 28 ปีที่องค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

องค์การแชร์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533มีพื้นที่ในการดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ละจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2551 องค์การแชร์ ดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขาดโอกาสในสังคมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

นายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ และนายแพทย์จิณณพภัณัทร ชูปัญญา ในพิธีเปิดมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

ปี พ.ศ. 2555 องค์การแชร์ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) หรือ HEALTH AND SHARE FOUNDATION (HSF) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม และขณะนี้องค์การแชร์ ประเทศไทยได้รับการแต่ตั้งให้เป็นมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ ที่ 7 ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ความหมายของโลโก้

ตามรูปที่ปรากฏด้านบนนี้  รูปคนสองคนจับมือกัน ร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เติมเต็มน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมให้มีสุขภาพที่ดี สีน้ำเงินหมายถึงความเข็มแข็ง  การผนึกกำลังเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับคนในชุนชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน