“ผู้ปกครอง”เปลี่ยน “เด็ก” เปลี่ยน

ความไม่เข้าใจและความไม่เข้ากันระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดทักษะในการเลี้ยงดู ความไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ความต่างเหล่านี้ทำให้เกิด “ช่องว่าง” ที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ ครอบครัวขาดแนวทางในการสื่อสารเชิงบวก ไม่มีวิธีการบอกสอนลูกหลาน

admin

กรกฎาคม 17, 2020

สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่่ยมพื้นที่การทำงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2020

ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เป็นบริษัทที่ให้การงบประมาณสนับสนุนโครงการของกองทุนโลก บริษัททาเคดะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะ มี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างจริงจังในพื้นที่

admin

มีนาคม 30, 2020

สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยมอบงบประมาณกิจกรรมให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2563

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ขอขอบพระคุณสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์โดยการสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษา ทำให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

admin

มีนาคม 27, 2020

เวทีปล่อยของ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจัดหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์

admin

ธันวาคม 6, 2019

มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ

จากการเป็นภาคีทำงานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ประเด็นสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธ์ุของประชากรข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ร่วมกับ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย ได้มีการดำเนินโครงการร่วมกันมา 2 ระยะแล้ว

admin

พฤศจิกายน 2, 2018

ขึ้นบ้านใหม่ “อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) The Government of Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) สนับสนุนอาคารจำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลเขมราฐ โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเขมราฐ และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

admin

ตุลาคม 17, 2018

นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้

admin

กันยายน 28, 2018
1 2 3 10