สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ ให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นประจำทุกปี เพื่อการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มอบทุนการศึกษาและติดตามเยี่ยมบ้านเด็กผู้ขาดโอกาสในสังคม

admin

พฤษภาคม 28, 2018

เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ

“เสี่ยว” ในภาษาอีสาน มีความหมายว่า “เพื่อน” ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนอำเภอเขมราฐ จึงได้เรียกตนเองว่า “เสี่ยวสุขภาพ” โดยเป็นการร่วมตัวกันของอาสาสมัครทั้งไทย และลาว เพื่อส่งเสริมให้แรงงานแม่หญิงลาวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น

admin

มีนาคม 14, 2018

15-24 พ.ค.2560 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน
ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-24พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ
นวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ในยุค 4.0

admin

พฤษภาคม 12, 2017

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย โดยคุณฮิโรยูกิ อิโซดะ เป็นตัวแทนมอบงบประมาณการดำเนินโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2016 จำนวน 125,200 บาท

admin

กุมภาพันธ์ 28, 2017

เสี่ยวสุขภาพ

“เสี่ยวสุขภาพ” “เสี่ยว” ในภาษาอีสาน หมายถึงเพื่อน เสี่ยวสุขภาพในที่นี้หมายถึง เพื่อนในการดูแลสุขภาพ โดยความเป็นมาของโครงการนี้ได้เกิดขึ้นจากปี 2558 โดยการมีส่วนร่วมดำเนินการโครงการ ” การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (Sexuality and Reproductive Health -SRH) ของแรงงานหญิงลาว ”

admin

กุมภาพันธ์ 20, 2017

สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนโลก (The Global Fund) ในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์

admin

มกราคม 30, 2017

รณรงค์วันเอดส์โลก 2559 : “Leadership. Commitment. Impact.”

วันที่ 1 ธันวาคม 2531 คือเป็นปีแรกของการประกาศจากองค์กรอนามัยโลกในการจัดรณรงค์วันเอดส์โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีการกำหนด สัญลักษณ์ของ วันเอดส์โลก คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก

admin

ธันวาคม 7, 2016

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559

admin

พฤศจิกายน 16, 2016

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมศักยภาพภายในให้กับเด็กและครอบครัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

admin

มิถุนายน 26, 2016
1 2 3 4 6