CD4 หรือ ซีดี 4 คือ

CD4 หรือ ซีดี 4 คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการกำจัดและควบคุมเชื้อโรคนานาชนิดอีกทั้งมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันในร่างกายใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับเชื้อโรค การตรวจ ซีดี4 คือการตรวจเลือดเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร โดยทั่วไปคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติมีจำนวนซีดี 4 ประมาณ 700 ขึ้นไป

CD4  ปกติมากกว่า 700 -1000
CD4  เริ่มบกพร่อง500
CD4  รับยา350

ความสัมพันธ์ของการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กับ ซีดี 4

ความสำคัญของซีดี 4

ทำไม ซีดี 4 จึงมีความสำคัญ

  • ซีดี 4   มีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะสุขภาพของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี
  • การตรวจซีดี 4 สามารถตรวจได้ทุก 6 เดือนที่โรงพยาบาล
  • เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องรู้จักภาวะสุขภาพของตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคฉวยโอกาสได้อย่างทันท่วงที
  • ซีดี 4 เท่ากับ 350 หรือน้อยกว่า เป็นเกณฑ์ชี้วัดจำนวนของซีดี 4 ในร่างกาย ที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำเป็นต้องเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส
  • ที่สำคัญเมื่อเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้ว   หยุดหรือเลิกกินยาเองไม่ได้ ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่างยาต้านไวรัส และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

  • ถ้าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีการดูแลสุขภาพตัวเองดีที่บ้าน (การดูแลสุขภาพเบื้องต้น) ทำให้ระดับซีดี 4 ในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี และทำให้จำนวนซีดี 4 ในร่างกาย มีการเพิ่มจำนวนขึ้นด้วย