สนับสนุนเรา

คุณสามารถบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (บริจาค) 
ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐ 
หมายเลขบัญชี 02023 14121 62

ปัญหาเอดส์ได้ส่งผลให้เด็กกลายเป็นกำพร้า  สังคมยังไม่ยอมรับ เด็กขาดคนอบรมสั่งสอน อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่มีอายุมาก ทำให้มีช่องว่างระหว่างวัย เด็กเล็กมีปัญหาไม่เจริญเติบโตตามวัย มีพัฒนาการล่าช้า เด็กที่ติดเชื้อมีปัญหาการดูแลสุขภาพที่ไม่ต่อเนื่อง และปัญหาด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เด็กหลายคนต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อออกมาทำงานหาเงินรับผิดชอบครอบครัว  กรณีที่เป็นเด็กโตเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นไม่มีที่ปรึกษา ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเมื่อเข้าสู่ภาวะวัยรุ่น นอกจากกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์แล้วในพื้นที่ดำเนินงานพบว่ายังมีเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากที่ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย เช่น เด็กพิการ เด็กที่ครอบครัวยากจนมาก ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซ้ำซ้อน ในขณะที่การให้ความช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานหรือคนในพื้นที่ยังมีค่อนข้างจำกัด ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านสุขภาพเรื่องโรคเอดส์และสิทธิการรักษาสำหรับคนไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน คนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานยังขาดทักษะในการดำเนินงานด้านเอดส์หรือไม่เห็นความสำคัญของปัญหา จากสภาพปัญหาทำให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ขาดโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตที่เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคม มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงรวมกลุ่มเด็กเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันขึ้น ชื่อ “กลุ่มร่วมใจสายใยรัก” เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกัน สุดท้ายเพื่อให้เกิดการดูแลกันดังปรัชญาของกลุ่ม “เบิ่งแยง ฮักแพง แบ่งปัน ไผเจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลรักษา”ร่วมแบ่งปันน้ำใจของท่าน เพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ และผู้ยากลำบากได้มีโอกาสในการเรียนรู้ มีแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยและทำตนให้เป็นประโยชน์ในสังคมช่วยสนับสนุน

โดยผู้ที่สนใจและเห็นใจผู้อื่นสามารถร่วมบริจาคได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

โครงการวันละบาทเพื่อน้องเรียนรู้โลกกว้่าง

เพียงท่านบริจาคเงินของท่านวันละ 1 บาท เป็นระยะเวลา 1ปี จะเป็นเงินจำนวน 365 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตสำหรับเด็กและผู้ปกครอง

สามารถบริจาคได้ด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่ตั้ง 192 หมู่ที่ 7 ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หรือบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเขมราฐ หมายเลขบัญชี 507-046075-2  หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เบอร์โทรศัพท์ 045-950577 หรือ  www.healthandshare-org.preview-domain.com

สมัครสมาชิกมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

1. กรอกใบสมัครพร้อมข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการลงทะเบียน

2. ค่าสมัครสมาชิก ปีละ 300 บาท | ตลอดชีพ 1,000 บาท

3.สมาชิกจะได้รับจดหมายข่าวเป็นรายไตรพร้อมรายชื่อสมาชิก จากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมและความคืบหน้าในโครงการเอชไอวี/ เอดส์ อย่างต่อเนื่อง

4. สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) จัดได้ทุกโอกาส