รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ระหว่างเดือนมกราคม 2551 – เดือนมิถุนายน 2554

องค์การแชร์ ประเทศไทย

ความเป็นมา

องค์การแชร์ (SHARE Organization) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีเป้าหมายองค์กร คือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคน(กลุ่มเป้าหมาย) และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้คนเกิดการดูแลสุขภาพตัวเองขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม องค์การแชร์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครด้านสุขภาพ ผู้ซึ่งต้องการแบ่งปันความสุขและความมีสุขภาพดีกับมวลมนุษยชาติ ปัจจุบันดำเนินโครงการใน 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก และแอฟริกาใต้

องค์การแชร์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533    เพื่อดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข

มูลฐาน สุขภาพ และโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน องค์การแชร์ ประเทศไทย เข้ามาดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ตำบลเขมราฐ ตำบลหัวนา ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ และ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย ชายรักชาย พนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเยาวชน ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานเอดส์ อำเภอเขมราฐ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรต้นแบบการทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน

พันธกิจ (Mission)

มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้และทักษะ แสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและชุมชน

เป้าประสงค์ (Goal)

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีสุขภาพดี

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน

  1. กลุ่มชายรักชาย
  2. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และพนักงานบริการ
  3. กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์
  4. กลุ่มเยาวชน
  5. กลุ่มผู้นำและเครือข่ายในการทำงานด้านเอดส์

พื้นที่ในการดำเนินโครงการ

อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอวารินชำราบ และอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งสำนักงาน

ตั้งอยู่เลขที่ 192 ถนนวิศิษฐิ์ศรี   ม. 7   ต. เขมราฐ   อ. เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์/โทรสาร 045-491412

Email: sharethailand@hotmail.co.th

ได้รับการสนับสนุนหลัก จาก

  • กองทุนโลก (GF: Global Found) ตุลาคม 2552 – กันยายน 2557
  • สถาบันส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กันยายน 2553 – 2554
  • จากการบริจาคของประชาชนคนญี่ปุ่น