ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเขมราฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการรักษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการดูแลรักษาสมาชิกผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับชุมชนได้ด้วยตัวเอง

การดำเนินงาน/กิจกรรม 

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ สมาชิกกลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัว

กิจกรรมการให้คำปรึกษา  เพื่อดูแลด้านจิตใจ  กิจกรรมเยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่มโดยแกนนำเพื่อให้คำแนะนำและติดตามสมาชิก การอบรมแกนนำ (เรื่อง การสื่อสารเรื่องโรคเอดส์, การเขียนโครงการ, การบริหารจัดการ) ค่ายครอบครัวและประชุมประจำเดือนกลุ่มเด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบฯ  ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และแกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ

2. ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ สุขภาพ และความต่อเนื่องในการรักษา

กิจกรรมประชุมประจำเดือน กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศ กับสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ และคนในชุมชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาต้านไวรัส โรคแทรกซ้อนฉวยโอกาส และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

3. ด้านสวัสดิการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ผู้นำชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุนการศึกษาสำหรับเด็กได้รับผลกระทบฯ

ผลที่เกิดขึ้น

  1. มีแกนนำผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3 คน เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์ เช่น เยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา ประชุมกลุ่มประจำเดือน เป็นวิทยากรสื่อสารให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา กับคนในชุมชน เขียนรายงานกิจกรรม และบริหารจัดการโครงการ
  2. มีกลุ่ม ชื่อกลุ่มมิตรภาพริมโขง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีสมาชิกผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยใน 2 อำเภอ คือ อำเภอนาตาล และอำเภอเขมราฐ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มฯที่ได้รับยาต้านไวรัสและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใหญ่จำนวน 284 คน (ผู้ใหญ่รับยาต้านไวรัส จำนวน 192 คน) เด็กจำนวน 12 คน
  3. มีการประชุมสรุปงานร่วมกันระหว่าง แกนนำกลุ่มฯ องค์การแชร์ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ โรงพยาบาลเขมราฐ ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามความคืบหน้า การประชุมสรุปงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ เพื่อกำหนดทิศทาง ทุก 6 เดือน