ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ

ยุทธศาสตร์การทำงาน

สร้างเครือข่ายการทำงานป้องกันการติดเชื้อ และดูแลด้านสุขภาพ     ในกลุ่มของพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ เจ้าของสถานประกอบการ และลูกค้า ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ ส่งเสริมให้เข้าถึงบริการการรักษา และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบในการให้บริการ และการทำงานในกลุ่มพนักงานบริการชาวลาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การดำเนินกิจกรรม

1. ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มพนักงานบริการชาวลาว และเจ้าของสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ 

กิจกรรมประชุมประจำเดือน กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์ การป้องกัน และการประเมินอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และส่งต่อไปรับการรักษาเบื้องต้นยังสถานพยาบาล

2. เครือข่ายผู้ประกอบการ 

กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรมทักษะการให้คำปรึกษากับเจ้าของสถานประกอบการ ประชุมภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบการดูแลสุขภาพที่เอื้อต่อการเข้าถึงการรักษาของพนักงานบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มพนักงานบริการชาวลาวมากยิ่งขึ้น

3. การเข้าถึงระบบบริการการรักษาที่โรงพยาบาล

จัดตั้งคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างร่วมกับโรงพยาบาลเขมราฐ ร้านคาราโอเกะ และพนักงานบริการในการเข้าตรวจสุขภาพ

 

ผลการดำเนินงาน

  1. มีเครือข่ายสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ จำนวน 11 ร้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
  2. มีพนักงานบริการจำนวน 52 คน (ร้านละ 5-7 คน) เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือน และอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. มีแกนนำสื่อสารข้อมูลเรื่องสุขภาพ และส่งต่อที่ร้านคาราโอเกะ จำนวน 10 คน (เจ้าของร้านคาราโอเกะ)
  4. มีกองทุนถุงยางอนามัยของเครือข่ายสถานประกอบการ ในการบริจาคเงินเพื่อซื้อถุงยางอนามัยราคาถูกให้บริการกับพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ
  5. มีจุดบริการข้อมูล เช่น แผ่นพับเรื่องสุขภาพ โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยสำหรับพนักงานบริการที่ร้านคาราโอเกะ
  6. มีคลินิกตรวจสุขภาพ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานบริการทุกวันพุธ ช่วงบ่าย มีคลินิกเคลื่อนที่เพื่อให้บริการการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ร้านโดยความร่วมมือขององค์การแชร์ ประเทศไทย โรงพยาบาลอำเภอเขมราฐ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ