ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มชายรักชาย

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

ส่งเสริมให้กลุ่มชายรักชายเข้าถึงบริการการป้องกัน การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจ และการส่งต่อเพื่อการรักษา เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการทำงานดำเนินงานด้านเอดส์อย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

การดำเนินงานและกิจกรรม

1.ประเด็นการป้องการติดเชื้อรายใหม่

สร้างอาสาสมัครให้ความรู้ (MSM peer –educators) และเครือข่ายคนทำงานเชิงรุกในพื้นที่ โดยทำกิจกรรมลงพื้นที่ กิจกรรมสนับสนุนถุงยางอนามัยในพื้นที่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา การป้องกัน สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชาย มีจุดบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่ใกล้ชุมชน และกลุ่มชายรักชายเป็นผู้ประสานเพื่อส่งต่อข้อมูล การบริการระหว่างชายรักชายในชุมชน

2.ประเด็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การให้คำปรึกษาและตรวจเอดส์โดยสมัครใจ (VCT: Voluntary Counseling Testing) การดูแลรักษา และการช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เป็นมิตรต่อกลุ่มชายรักชาย และพัฒนาแกนนำชายรักชายเป็นอาสาสมัครในการบริการให้ข้อมูลความรู้ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการให้บริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเพื่อนชายรักชาย

3.ประเด็นเพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

การมี-เข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีใช้อย่างต่อเนื่องโดยการประสานทรัพยากรในท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรม และเกิดกองทุนถุงยางโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนเองให้มีอุปกรณ์ ในการป้องกันตนเองได้ในระยะยาว สำหรับแจกจ่ายกลุ่มชายรักชาย ประชาสัมพันธ์

4.ประเด็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรในโครงการ

สร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อผลักดันในเชิงนโยบาย และความเคลื่อนไหวทางสังคม โดยผ่านการมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และประสบการณ์ กับเครือข่ายองค์กรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่

5. การติดตามประเมินผล และบันทึกบทเรียน

ประเมินและติดตาม กระบวนการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมกับอาสาสมัคร กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐ เช่นเจ้าหน้าที่ในสถานบริการด้านการแพทย์ในพื้นที่ร่วมสรุปงานและติดตามการทำงาน แนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเนื้องานต่อไปในอนาคต

 

ผลการดำเนินงาน

  1. มีกลุ่มชายรักชาย ชื่อ กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง ที่มีโครงสร้าง การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มในการทำกิจกรรมด้านเอดส์ เพศศึกษา และสุขภาพในพื้นที่
  2. แกนนำชายรักชายสามารถเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศให้กับกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเขมราฐ
  3. มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเอดส์ อำเภอเขมราฐ
  4. กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง มีแกนนำชายรักชายที่สามารถเขียนโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.พะลาน) จำนวน 10,000 บาท สำหรับกิจกรรมเอดส์ในพื้นที่อำเภอนาตาล เทศบาลตำบลเทพวงศา และเทศบาลตำบลเขมราฐ สนับสนุนงบประมาณ สิ่งของ สถานที่ สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์วันเอดส์โลก (แห่งละ 5,000 บาท) รวม 10,000 บาท
  5. มีแกนนำชายรักชายในการทำงานกระจายในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร อย่างต่อเนื่องจำนวน 35 คน
  6. มีสมาชิกชายรักชาย จำนวน 23 คน เข้ารับการตรวจเลือดแบบสมัครใจที่โรงพยาบาลเขมราฐ และชายรักชาย จำนวน 7 คนได้รับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเขมราฐ
  7. แจกจ่ายถุงยางอนามัยไปสู่กลุ่มชายรักชาย ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร) จำนวน 10,000 ชิ้น ( MOFA สนับสนุน 5,000 ชิ้น GF และโรงพยาบาล สนับสนุน 5,000 ชิ้น และเจลหล่อลื่นจำนวน 2,000 ชิ้น)