You gave : my gift

 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้ดำเนินกิจกรรมในกลุ่มเด็กที่อยู่กับเชื้อเอชไอวีในพืื้นที่อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการสนับสนุนของสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย โดยในปี 2557  ในแต่ละเดือนเด็กๆ ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจะมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี รู้จักค่า CD4 หรือระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย รู้จักการประเมินความเสี่ยงต่อการรับและการแพร่เชื้อเอชไอวี รู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ได้รู้ถึงคุณค่าในตนและแบ่งปันพลังที่มีทำกิจกรรมเพื่อน้องๆ ที่อยู่ในภาวะเปราะบางในพื้นที่   เด็กๆ มีความสุขจากการพบปะ แลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนเอง การดูแลสุขภาพในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน  พวกเขามีพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถแลกเปลี่ยนเรืองราวต่างๆ ที่ไม่สามารถพูดได้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนความฝัน วางเป้าหมายในชีวิต  เด็กทุกคนฝันถึงอนาคตที่สวยงาม พวกเขาอยากเรียนหนังสือสูงๆ โตขึันอยากอยากทำงานที่ดี มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

ในปี 2558  นี้ สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ผู้ใหญ่ใจดีของเด็ก ๆ กลุ่มปันปัน ( กลุ่มเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี) ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี โดยเมื่อว้นที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS จากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 60,000 บาท ณ สำนักงานสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย โดยการให้ของสมาคมคนญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นการต่อเติมความฝันและสร้างโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กปัน ปัน  ดังนั้นการให้ในครั้งนี้จึงเปรียบกับ “ของขวัญ” อันยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆ เลยที่เดียว

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณสมาคมคนญีปุ่นแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะได้นำเงินสนับสนุนที่ได้เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ และกิจกรรมค่ายเด็กเพื่อเสริมสร้างพลัง คุณค่าในตน ติดอาวุธทางความคิด ทักษะชีวิต เพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมในการก้าวสู่โลกกว้างต่อไป

 

ขอขอบพระคุณค่ะ

ลัดดา ไวยวรรณ์

เจ้าหน้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน