เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เป้าหมาย

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สิทธิ และคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรด้านสุขภาพและสิทธิชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ค่านิยม

ความหวัง ∙ การแบ่งปัน ∙ ความเท่าเทียม

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ส่งเสริม ช่วยเหลือ ผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิ

พัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการสุขภาพและสิทธิ

สร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิสำหรับผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้รวมถึงวิธีการและเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิ

สร้างเครือข่ายการทำงานส่งเสริมสุขภาพและสิทธิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายและการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิ

พันธกิจ

ส่งเสริม ช่วยเหลือ ผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิ

สร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิสำหรับผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สร้างเครือข่ายการทำงานส่งเสริมสุขภาพและสิทธิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์

พัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการสุขภาพและสิทธิ

สร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้รวมถึงวิธีการและเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิ

สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายและการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิ

รู้จักกับเรา

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) หรือ Health & Share Foundation (HSF) ชื่อเดิมคือ องค์การแชร์ ประเทศไทย (SHARE Thailand) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์และพยาบาลชาวญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2532

รู้จักกับเรา

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) หรือ Health & Share Foundation (HSF) ชื่อเดิมคือ องค์การแชร์ ประเทศไทย (SHARE Thailand) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์และพยาบาลชาวญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2532