รู้จักกับเรา

รู้จักกับเรา

ความเป็นมา

1983

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) หรือ Health & Share Foundation (HSF) ชื่อเดิมคือ องค์การแชร์ ประเทศไทย (SHARE Thailand) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์และพยาบาลชาวญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2532 เพื่อให้การสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

1990

ในฐานะองค์การแชร์ในประเทศไทย ภารกิจแรกเริ่มของเรามุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอาณาเขตเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2533 เจ้าหน้าที่ขององค์การแชร์ในประเทศไทย ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเพื่อรับมือกับโรคท้องร่วง ต่อมามีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ ทำให้องค์การแชร์ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจุดหมายไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเอดส์ ลดการรังเกียจตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันตั้งแต่นั้นมา

2012

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 องค์การแชร์ประเทศไทยได้ถอดถอนองค์กรจากประเทศไทยและดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทยภายใต้คณะกรรมการบริหารที่เป็นคนในพื้นที่ต่อกระทรวงมหาดไทยได้สำเร็จ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน หรือ มสป. (Health and Share Foundation: HSF)

PRESENT

ภายใต้ชื่อมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เรายังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านสุขภาพและการสร้างเสริมพลังทางสังคมผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้นำชุมชนและองค์กรท้องถิ่น กว่า 30 ปีที่ผ่านมา องค์กรของเราได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรด้านสุขภาพและสิทธิชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ORGANIZATION

รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
ประธานกรรมการ

นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
รองประธานกรรมการ

นายธวัช มณีผ่อง
รองประธานกรรมการ

นายพูลสมบัติ นามหล้า
กรรมการ

นส.พิมณทิพา มาลาหอม
กรรมการ

นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาววันทนีย์ ธารธนบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก

ORGANIZATION

รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
ประธานกรรมการ

นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
รองประธานกรรมการ

นายธวัช มณีผ่อง
รองประธานกรรมการ

นายพูลสมบัติ นามหล้า
กรรมการ

นส.พิมณทิพา มาลาหอม
กรรมการ

นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาววันทนีย์ ธาธนบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก

STAFF

นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี
ผู้จัดการ

นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์
รองผู้จัดการ

นางสาวเพ็ญประภา ปาคำดี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวธารินันทร์ จันทร์เกษ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายบุญถม ชะนะกาล
เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาวุโส

นายวีระชัย จันดีเลิศ
ผู้ประสานงานโครงการ

STAFF

นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี
ผู้จัดการ

นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์
รองผู้จัดการ

นางสาวเพ็ญประภา ปาคำดี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวอมรประภา สีชนะ
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวธารินันทร์ จันทร์เกษ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายบุญถม ชะนะกาล
เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาวุโส

นางสาวศิวภัทร วินัง
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม