โครงการป้องกันและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์​

2551 – ปัจจุบัน

โครงการป้องกันและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

2551 – ปัจจุบัน

ความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าหนึ่งล้านคน ในช่วงสูงสุดของโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2552 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (PLWHA) มากถึง 530,000 คนในประเทศไทย และมียอดเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ถึง 28,000 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานผู้ป่วยเพียง 10,097 รายในปี พ.ศ. 2554 และรัฐบาลไทยได้เริ่มให้บริการยาต้านไวรัสฟรี
อย่างไรก็ดียังมีเพียง 65% ของผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ โดยในพื้นที่ที่มูลนิธิของเรา (ภายใต้ชื่อองค์การแชร์ ประเทศไทย) ดำเนินโครงการอยู่มักมีแรงงานจำนวนมากอพยพเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่หรือพื้นที่การประมง หลายคนเดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี ทำให้เกิดกรณีติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาและจากมารดาสู่ลูก เกิดเป็นปัญหาสังคมต่างๆ ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปัญหาเด็กกำพร้า และครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกด้วยโรคเอดส์ รวมถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ทางมูลนิธิ เริ่มดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวีเอดส์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเริ่มในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญ และในปี 2551 ได้ร่วมกับโรงพาบาลเขมราฐ ดำเนินงานสุขภาพและเอชไอวีเอดส์ในพื้นที่ชายแดนกับกลุ่มชายขอบ เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มเด็กเยาวชน

ความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าหนึ่งล้านคน ในช่วงสูงสุดของโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2552 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (PLWHA) มากถึง 530,000 คนในประเทศไทย และมียอดเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ถึง 28,000 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานผู้ป่วยเพียง 10,097 รายในปี พ.ศ. 2554 และรัฐบาลไทยได้เริ่มให้บริการยาต้านไวรัสฟรี
อย่างไรก็ดียังมีเพียง 65% ของผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ โดยในพื้นที่ที่มูลนิธิของเรา (ภายใต้ชื่อองค์การแชร์ ประเทศไทย) ดำเนินโครงการอยู่มักมีแรงงานจำนวนมากอพยพเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่หรือพื้นที่การประมง หลายคนเดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี ทำให้เกิดกรณีติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาและจากมารดาสู่ลูก เกิดเป็นปัญหาสังคมต่างๆ ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปัญหาเด็กกำพร้า และครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกด้วยโรคเอดส์ รวมถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ทางมูลนิธิ เริ่มดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวีเอดส์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเริ่มในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญ และในปี 2551 ได้ร่วมกับโรงพาบาลเขมราฐ ดำเนินงานสุขภาพและเอชไอวีเอดส์ในพื้นที่ชายแดนกับกลุ่มชายขอบ เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มเด็กเยาวชน

สถานที่จัดโครงการ

จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
(จำนวนประชากร: 1.87 ล้านคน)

 • อำเภอเขมราฐ
  (จำนวนประชากร: 80,000 คน)
 • อำเภอนาตาล
  (จำนวนประชากร: 35,000 คน)
 • อำเภอโพธิ์ไทร
  (จำนวนประชากร 42,000 คน)
 • อำเภอกุดข้าวปุ้น
  (จำนวนประชากร 40,000 คน)
 • อำเภอวารินชำราบ
  (จำนวนประชากร 156,000 คน)

กลุ่มเป้าหมาย

PLWHA
(ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
ชายรักชาย
(ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย)
แรงงานข้ามชาติ
และผู้ค้าบริการทางเพศ
ชาวลาว
เยาวชน
ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

PLWHA

(ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)

ชายรักชาย

(ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย)

แรงงานข้ามชาติและผู้ค้าบริการทางเพศชาวลาว

เยาวชน

ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยการปกครองท้องถิ่น
โรงพยาบาลและคลินิก
โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ทหารและตำรวจ
สถานที่ทางศาสนา
ผู้ประกอบการ
(ร้านค้า, องค์กรชุมชน และ เอกชน)

หน่วยการปกครองท้องถิ่น

โรงพยาบาลและคลินิก

โรงเรียน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ทหารและตำรวจ

สถานที่ทางศาสนา

ผู้ประกอบการ (ร้านค้า, องค์กรชุมชน และ เอกชน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดจำนวนผู้ที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) รวมถึงเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการดูแลแบบองค์รวม (ทางจิตใจ สังคม ร่างกาย) สำหรับ PLWHA และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

โรงพยาบาลเขมราฐร่วมกับผู้นำชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสามารถพัฒนาระบบการดูแลและสนับสนุนแบบองค์รวมสำหรับกลุ่ม PLWHA และกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
ผู้ให้บริการทางเพศและผู้อพยพสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ความต้องการขั้นพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น
กลุ่มชายรักชายสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ STD และ HIV/AIDS รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันได้มากขึ้น
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในชุมชนของตน

กิจกรรมโครงการ

1. การพบปะและเยี่ยมเยียนตามบ้านสำหรับกลุ่ม PLWHA
ด้วยการฝึกอบรมและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิและโรงพยาบาลในพื้นที่ ผู้นำของกลุ่ม PLWHA เพื่อการดูแลตนเอง “มิตรภาพริมโขง” และครอบครัวของพวกเขาต่างร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และการรักษาที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สมาชิกให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา และให้ยาต้านไวรัส การประชุมสำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ยังคงจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พวกเขามีโอกาสได้เล่นเกม ผูกมิตร และเปิดใจให้แก่กันและกัน
สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนได้ ผู้นำกลุ่ม PLWHA จะทำการเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่พวกเขาพร้อมทั้งสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการใช้ยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสม การเยี่ยมบ้านแบบนี้มีส่วนช่วยให้กลุ่ม PLWHA มีอัตราการได้รับยาที่เหมาะสมสูงขึ้นในพื้นที่โครงการ
2. การฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการป้องกันโรคสำหรับกลุ่มชายรักชาย
กลุ่มชายรักชาย (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย) มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่มีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกลุ่มชายรักชายที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในเขมราฐเลยก่อนที่ทางมูลนิธิจะเข้ามาดำเนินการ เจ้าหน้าที่ของเราคัดเลือกและฝึกอบรมกลุ่มชายรักชายที่มีความสนใจในกิจกรรมต้านโรคเอดส์ ซึ่งหลายคนต่อยอดด้วยการจัดกลุ่มของตนเองเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญต่อไป
3. คลินิกเคลื่อนที่สำหรับแรงงานข้ามชาติและผู้ให้บริการทางเพศชาวลาว
แรงงานข้ามชาติ/ผู้ให้บริการทางเพศชาวลาวประสบปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ไม่เพียงพอ และมักขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ที่ถูกต้อง ทางมูลนิธิได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้จัดการร้านคาราโอเกะในการดำเนินงานคลินิกเคลื่อนที่ และดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสตรีและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้ให้บริการทางเพศ ลูกค้า และผู้จัดการร้านคาราโอเกะ
4. เพศศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชน
กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวีมีอายุระหว่าง 25-34 ปี แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยหลังจากมีอาการของโรคเอดส์ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 10 ปีหลังจากเริ่มติดเชื้อ จากอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าเยาวชนในภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวี ทางมูลนิธิให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชนไทยในโรงเรียนและแหล่งชุมชน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มเยาวชนและผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
5. การป้องกันและการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ที่งานกิจกรรมหมู่บ้านและในวันเอดส์โลก เจ้าหน้าที่ของเราให้การสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายรักชาย และแรงงานข้ามชาติชาวลาว กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเดินขบวนถือป้ายที่เขียนด้วยลายมือเกี่ยวกับโรคเอดส์ การแจกถุงยางอนามัย และการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันเอชไอวีและต่อสู้กับการรังเกียจที่มีต่อกลุ่ม PLWHA