สนับสนุนเรา

สนับสนุนเรา​

การบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ช่วยเหลือการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำในแต่ละท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองและปรับปรุงวิถีชีวิตของสังคมเพื่อความยั่งยืน เงินบริจาคที่มอบให้ในถึงวันนี้สนับสนุนอนาคตที่รุ่งเรืองแก่คนไทย ลาว และกัมพูชาหลายแสนคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ร่วมเป็นผู้บริจาคให้กับ มสป. วันนี้​
ติดต่อเราเพื่อเสนอโอกาสทางความร่วมมือ

HOPE GIVER

คุณได้มอบชุดนักเรียน 1 ชุดสำหรับเด็กที่ไร้สถานะและเด็กไทยด้อยโอกาสได้มีชุดนักเรียนใส่ไปโรงเรียน คุณได้มอบถุงอาหารยังชีพช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลำบาก 1 ครอบครัว

บริจาค

EQUALITY ENABLER

คุณได้สนับสนุนโครงการเพิ่มค่ารถโรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือนสำหรับนักเรียน 1 คนที่ไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน baby box ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเด็กแรกเกิด ให้แก่ครอบครัวที่ไม่มีสถานะหรืออยู่ในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ลำบากเป็นจำนวน 1 ครอบครัวเท่านั้น

บริจาค

EMPOWERMENT PATRON

คุณได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 1 คน ต่อปี

บริจาค

COMMUNITY CHAMPION

คุณได้สนับสนุนกิจกรรมและค่าเดินทางสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะด้อยโอกาสจำนวน 20 คน เพื่อเพิ่มความรู้และส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มอุปกรณ์การแพทย์ ในชุมชนที่ยากจน

ผลประโยชน์ผู้บริจาค:
– ขอบคุณบนหน้าโซเชียลมีเดีย
– ชื่อของคุณในส่วน “Community Champions” ของเว็บไซต์ของเรา

บริจาค

TRANSFORMATION LEADER

คุณได้สนับสนุนโครงการสำหรับคนด้อยโอกาส คือ โครงการการพัฒนาอาชีพและการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และโครงการการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร

ผลประโยชน์ผู้บริจาค:
– ขอบคุณบนหน้าโซเชียลมีเดีย
– ข้อความขอบคุณพิเศษจากทีมงานของเรา
– โลโก้องค์กรของคุณแสดงในส่วน “Transformation Leaders” ของเว็บไซต์ของเรา

บริจาค

HOPE GIVER

คุณได้มอบชุดนักเรียน 1 ชุดสำหรับเด็กที่ไร้สถานะและเด็กไทยด้อยโอกาสได้มีชุดนักเรียนใส่ไปโรงเรียน คุณได้มอบถุงอาหารยังชีพช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลำบาก 1 ครอบครัว

บริจาค

EQUALITY ENABLER

คุณได้สนับสนุนโครงการเพิ่มค่ารถโรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือนสำหรับนักเรียน 1 คนที่ไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน baby box ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเด็กแรกเกิด ให้แก่ครอบครัวที่ไม่มีสถานะหรืออยู่ในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ลำบากเป็นจำนวน 1 ครอบครัวเท่านั้น

บริจาค

EMPOWERMENT PATRON

คุณได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 1 คน ต่อปี

บริจาค

COMMUNITY CHAMPION

คุณได้สนับสนุนกิจกรรมและค่าเดินทางสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะด้อยโอกาสจำนวน 20 คน เพื่อเพิ่มความรู้และส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มอุปกรณ์การแพทย์ ในชุมชนที่ยากจน

ผลประโยชน์ผู้บริจาค:

  • ขอบคุณบนหน้าโซเชียลมีเดีย
  • ชื่อของคุณในส่วน “Community Champions” ของเว็บไซต์ของเรา

บริจาค

TRANSFORMATION LEADER

คุณได้สนับสนุนโครงการสำหรับคนด้อยโอกาส คือ โครงการการพัฒนาอาชีพและการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และโครงการการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร

ผลประโยชน์ผู้บริจาค:

  • ขอบคุณบนหน้าโซเชียลมีเดีย
  • ข้อความขอบคุณพิเศษจากทีมงานของเรา
  • โลโก้องค์กรของคุณแสดงในส่วน “Transformation Leaders” ของเว็บไซต์ของเรา

บริจาค

TRANSFORMATION LEADERS

Algot Enevoldsen Foundation
Mahidol University Institute for Population and Social Research
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
Embassy of Japan in Thailand
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
กระทรวงยุติธรรม
SHARE
Japanese Association in Thailand
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล
สำนักงานหักประกันสุขภาพแห่งชาติ
WE21 Japan
Algot Enevoldsen Foundation
Japanese Association in Thailand
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานหักประกันสุขภาพแห่งชาติ
SHARE
Embassy of Japan in Thailand
มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล
กระทรวงยุติธรรม
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
Mahidol University Institute for Population and Social Research
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
WE21 Japan
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
สั่งจ่ายผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร: มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (บริจาค)
หมายเลขบัญชีธนาคาร: 020231412162
ธนาคาร: ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐ