โครงการ

โครงการ

โครงการปัจจุบัน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิทธิ
2562 – ปัจจุบัน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสิทธิมุ่งแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมของบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สถานะไร้สัญชาติทำให้บุคคลเหล่านี้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การจ้างงาน การศึกษา สิทธิ์เป็นเจ้าของ และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและกฎหมาย โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของครอบครัวและเด็กที่เปราะบาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขา

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัวเปราะบาง พื้นที่ชายแดน
2561 – ปัจจุบัน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของเด็กเยาวชนที่มีภาวะเปราะบาง เช่น ยากจน ถูกกระทำความรุนแรงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โครงการดำเนินกิจกรรมโดยใช้แนวคิด เด็กคือลูกของชุมชน ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการป้องกันและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
2537 – ปัจจุบัน

โครงการป้องกันและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (หรือ โครงการ AIDS) พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย และขยายไปจนครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มเติม การก้าวข้ามการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (PLWHA) และส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่ม PLWHA เพื่อป้องกันและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเอชไอวี

ประวัติโครงการ

การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน | 2555

องค์การแชร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิไทยกับกระทรวงมหาดไทย โดยเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน หรือ มสป.

โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 3 | 2546

ทีมของเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ กลุ่มชายรักชาย และกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัย และสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพของหน่วยงานท้องถิ่น องค์ความรู้ด้านสุขภาพทำให้อาสาสมัครชุมชนและผู้นำกลุ่มผู้ติดเชื้อเริ่มมีบทบาทอย่างแข็งขันในการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเอชไอวี

โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 1 | 2537

โครงการโรคเอดส์เริ่มต้นด้วยการประเมินสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม สร้างความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และรณรงค์การสนับสนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อในชุมชน เราให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อลบล้างความเข้าใจผิด และจัดการประชุมกลุ่มในโรงพยาบาลสำหรับมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี

2551 | โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 4

หลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการก่อนหน้านี้สามารถพึ่งตนเองได้ องค์การแชร์ ประเทศไทย ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขณะนั้นไม่มีองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย (MSM) กลุ่มเยาวชน และ (ณ ปี 2551) มีกลุ่มผู้ติดเชื้อขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาแปดอำเภอชายแดนของจังหวัด

2542 | โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 2

เราทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และลดทัศนคติรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี เจ้าหน้าที่ขององค์การแชร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำหมู่บ้าน แม่บ้าน และครู ในด้านการดูแลผู้ป่วย การให้คำปรึกษา และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมในโรงพยาบาลสำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนผู้ติดเชื้อเอชไอวีตามบ้านเรือน

โครงการส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน
2533 – 2540

ชุมชนในชนบทและชายแดนในประเทศไทยมักเผชิญปัญหาด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะและทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาสุขภาพ โภชนาการ และคุณภาพชีวิตโดยรวม ในฐานะองค์การแชร์ ประเทศไทย เราริเริ่มโครงการช่วยเหลือหลายอย่างในจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพ และโปรแกรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในด้านสุขภาพของตนเอง

โครงการสุขภาพชุมชนกัมพูชา | 2536

องค์การแชร์ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพต้อนรับกลุ่มพยาบาลและผู้ช่วยทำคลอดชาวกัมพูชาประมาณ 30 คน จำนวน 2 กลุ่ม เข้ามาศึกษากิจกรรมด้านสุขภาพชุมชนในประเทศไทย

โครงการพัฒนาสุขภาพหมู่บ้านดอนโมกข์ | 2535

โครงการของเราในหมู่บ้านดอนโมกข์ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น ให้บริการตรวจสุขภาพ สนับสนุนการทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชนร่วมกับเด็กนักเรียน และการทำถังขยะร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข

โครงการโภชนาการเด็กหมู่บ้านคำเขื่อนแก้ว | 2534

ในหมู่บ้านคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เราได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เด็กด้อยโอกาสที่ขาดทุนทรัพย์ในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา เงินทุนของเราช่วยสนับสนุนทั้งในด้านหอพัก ให้คำปรึกษาด้านชีวิต ตลอดจนสนับสนุนครอบครัวให้ปลูกข้าวและเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน

2536 | โครงการตรวจสุขภาพหมู่บ้านศรีแก้ว

แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยของเราให้บริการตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง ในหมู่บ้านศรีแก้ว จังหวัดยโสธร

2535 | โครงการโภชนาการเด็กหมู่บ้านคันท่าเกวียน

เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้านคันท่าเกวียน จังหวัดอุบลราชธานี เราได้ให้สุขศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเชิญอาสาสมัครมาช่วยชั่งน้ำหนักตัวและเตรียมอาหารกลางวันเสริมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบที่สถานีอนามัย

2533 | โครงการหมู่บ้านศรีแก้วต้านท้องร่วง

ในหมู่บ้านศรีแก้ว จังหวัดยโสธร อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมพูดคุยถึงสาเหตุของโรคท้องร่วงและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาผ่านภาพยนตร์สั้นและการประกวดโปสเตอร์ เมื่อตระหนักในปัญหามากขึ้น ชาวบ้านจึงสร้างบ่อน้ำและห้องน้ำและสามารถป้องกันโรคท้องร่วงได้ด้วยตนเองภายในสามปี

การดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้ลี้ภัย
2526–2528

เนื่องจากความมั่นคงทางการเมืองของไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ทำให้มีผู้ลี้ภัยจากประเทศรอบข้างหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ ในค่ายผู้ลี้ภัยใกล้ชายแดนกัมพูชา แพทย์ขององค์การแชร์ ประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการฉายเอกซเรย์เคลื่อนที่ของศูนย์อาสาสมัครญี่ปุ่น (JVC)

ประวัติโครงการ

2555 | การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

องค์การแชร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิไทยกับกระทรวงมหาดไทย โดยเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน หรือ มสป.

2551 | โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 4

หลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการก่อนหน้านี้สามารถพึ่งตนเองได้ องค์การแชร์ ประเทศไทย ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขณะนั้นไม่มีองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย (MSM) กลุ่มเยาวชน และ (ณ ปี 2551) มีกลุ่มผู้ติดเชื้อขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาแปดอำเภอชายแดนของจังหวัด

2546 | โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 3

ทีมของเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ กลุ่มชายรักชาย และกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัย และสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพของหน่วยงานท้องถิ่น องค์ความรู้ด้านสุขภาพทำให้อาสาสมัครชุมชนและผู้นำกลุ่มผู้ติดเชื้อเริ่มมีบทบาทอย่างแข็งขันในการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเอชไอวี

2542 | โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 2

เราทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และลดทัศนคติรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี เจ้าหน้าที่ขององค์การแชร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำหมู่บ้าน แม่บ้าน และครู ในด้านการดูแลผู้ป่วย การให้คำปรึกษา และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมในโรงพยาบาลสำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนผู้ติดเชื้อเอชไอวีตามบ้านเรือน

2537 | โครงการโรคเอดส์ ระยะที่ 1

โครงการโรคเอดส์เริ่มต้นด้วยการประเมินสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม สร้างความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และรณรงค์การสนับสนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อในชุมชน เราให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อลบล้างความเข้าใจผิด และจัดการประชุมกลุ่มในโรงพยาบาลสำหรับมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี

โครงการส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน
2533 – 2540​

ชุมชนในชนบทและชายแดนในประเทศไทยมักเผชิญปัญหาด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะและทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาสุขภาพ โภชนาการ และคุณภาพชีวิตโดยรวม ในฐานะองค์การแชร์ ประเทศไทย เราริเริ่มโครงการช่วยเหลือหลายอย่างในจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพ และโปรแกรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในด้านสุขภาพของตนเอง

2536 | โครงการสุขภาพชุมชนกัมพูชา

องค์การแชร์ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพต้อนรับกลุ่มพยาบาลและผู้ช่วยทำคลอดชาวกัมพูชาประมาณ 30 คน จำนวน 2 กลุ่ม เข้ามาศึกษากิจกรรมด้านสุขภาพชุมชนในประเทศไทย

2536 | โครงการตรวจสุขภาพหมู่บ้านศรีแก้ว

แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยของเราให้บริการตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง ในหมู่บ้านศรีแก้ว จังหวัดยโสธร

2535 | โครงการพัฒนาสุขภาพหมู่บ้านดอนโมกข์

โครงการของเราในหมู่บ้านดอนโมกข์ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น ให้บริการตรวจสุขภาพ สนับสนุนการทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชนร่วมกับเด็กนักเรียน และการทำถังขยะร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข

2535 | โครงการโภชนาการเด็กหมู่บ้านคันท่าเกวียน

เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้านคันท่าเกวียน จังหวัดอุบลราชธานี เราได้ให้สุขศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเชิญอาสาสมัครมาช่วยชั่งน้ำหนักตัวและเตรียมอาหารกลางวันเสริมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบที่สถานีอนามัย

2534 | โครงการโภชนาการเด็กหมู่บ้านคำเขื่อนแก้ว

ในหมู่บ้านคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เราได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เด็กด้อยโอกาสที่ขาดทุนทรัพย์ในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา เงินทุนของเราช่วยสนับสนุนทั้งในด้านหอพัก ให้คำปรึกษาด้านชีวิต ตลอดจนสนับสนุนครอบครัวให้ปลูกข้าวและเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน

2533 | โครงการหมู่บ้านศรีแก้วต้านท้องร่วง

ในหมู่บ้านศรีแก้ว จังหวัดยโสธร อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมพูดคุยถึงสาเหตุของโรคท้องร่วงและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาผ่านภาพยนตร์สั้นและการประกวดโปสเตอร์ เมื่อตระหนักในปัญหามากขึ้น ชาวบ้านจึงสร้างบ่อน้ำและห้องน้ำและสามารถป้องกันโรคท้องร่วงได้ด้วยตนเองภายในสามปี

การดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้ลี้ภัย
2526–2528​

เนื่องจากความมั่นคงทางการเมืองของไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ทำให้มีผู้ลี้ภัยจากประเทศรอบข้างหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ ในค่ายผู้ลี้ภัยใกล้ชายแดนกัมพูชา แพทย์ขององค์การแชร์ ประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการฉายเอกซเรย์เคลื่อนที่ของศูนย์อาสาสมัครญี่ปุ่น (JVC)