สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง...
บุญมี: ชีวิตที่ (เคย) ไม่มี “บัตรไทย”

บุญมี: ชีวิตที่ (เคย) ไม่มี “บัตรไทย”

สัญชาติและความเป็นพลเมืองที่แสดงออกผ่านการถือบัตรประชาชนไทย ถูกใช้เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการเข้ารับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ แต่ข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (2565) ในปี 2565 ระบุว่า มีคนไม่มีสัญชาติไทย หรือที่หน่วยงานราชการไทย เรียกว่า...